Cotton

as on : 28-07-2011

Arrivals Price
Current %change Season cumulative Modal Prev.Modal Prev.Yr%change
Cotton
Rajkot(Guj) 122.50 - 61117.00 3250 - -9.72
Ranebennur(Kar) 108.00 - 26666.00 3109 - -
Hoovinahadagali(Kar) 50.00 - 54.00 4800 - -
Bijapur(Kar) 46.00 - 2146.00 3190 - -13.78
H.B. Halli(Kar) 28.00 180 45.00 3150 3150 5.00
Amreli(Guj) 27.00 - 22846.60 3195 - -12.59
Jamnagar(Guj) 13.00 -7.14 87281.00 2683 2725 -
Adoni(AP) 10.20 -71.98 24444.80 3350 3250 -
Raichur(Kar) 8.00 -11.11 13890.00 3270 3186 -2.65
Choppadandi(AP) 4.00 48.15 67910.00 2700 2900 -22.86
Haveri(Kar) 1.00 - 10293.00 2509 - -
Published on July 28, 2011